Preventief Medisch Onderzoek verplicht?

Met het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) onderzoeken bedrijfsartsen de gezondheid van medewerkers. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid.

Verplicht aanbieden PMO

Er is wel eens onduidelijkheid over de verplichtingen rondom het PMO. In artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever verplicht is de werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Vrijwillig deelnemen PMO

Hoewel de werkgever verplicht is om periodiek een PMO aan te bieden, zijn werknemers niet verplicht deel te nemen. Deelname aan het PMO is vrijwillig. Het is de taak van werkgevers om werknemers te informeren over de PMO en het belang daarvan goed uit te leggen.