Onderscheid tussen contracten

Belangrijkste punten

Eigen regie – contract
(€ 23,50 per medewerker p.j. + vaste contractsopslag à € 130,- p.j.)

Werkgever heeft volledige regie t.a.v. verzuimbegeleiding (volgens de Wet Verbetering Poortwachter) en bepaalt wanneer, welke deskundige ingezet dient te worden evenals welke actie de BGD NW dient uit te voeren.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:

 • Verwerken van ziek- en herstelmeldingen in verzuimbegeleidingssysteem van BGD NW;
 • Alle overige verrichtingen worden achteraf, conform tarievenlijst, gefactureerd.

BGD Ontzorgt – contract
(€ 136,50 per medewerker p.j. + vaste contractsopslag à € 130,- p.j.)

De BGD NW neemt de regie t.a.v. de verzuimbegeleiding (volgens de Wet Verbetering Poortwachter) en zet de benodigde deskundigheid in.
De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen:

 • Verwerken van ziek- en herstelmeldingen in verzuimbegeleidingssysteem van BGD NW;
 • Meldingen UWV (zoals 42e week ziekmelding, vangnet melding, etc.);
 • Trajectbewaking inzake Poortwachter (afhandeling tijdige en adequate verrichtingen);
 • Oppakken ziekmelding eerste werkdag (triage door verzuimbegeleider);
 • Terugkoppeling triage/spreekuur op volgende werkdag;
 • Objectivering ziekmelding door verzuimbegeleider/bedrijfsarts/psycholoog;
 • Opstellen probleemanalyses (6 weken);
 • Bij langdurig verzuim inzet arbeidsdeskundige. Beoordeling Poortwachter proof (week 26, week 50 en 18 maanden);
 • Verzorgen WIA aanvraag.