Privacybeleid, klachtenregeling, disclaimer & algemene voorwaarden

Privacyverklaring

In onze branche waarin het het medisch beroepsgeheim geldt, is vertrouwelijkheid de norm. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht ging, heeft ons ertoe gebracht hoe wij omgaan met uw privacy nog nauwkeuriger vast te leggen in ons privacybeleid. Iedere medewerker heeft dit beleid gelezen en verklaard conform dit beleid te handelen.

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij als Arbodienst moeten voldoen onder meer omdat wij persoonsgegevens vastleggen in cliëntendossiers. Ons privacybeleid beleidskader geeft inzicht in de persoonsgegevens die verwerkt worden alsmede de grondslagen waarop de wet is gebaseerd.

De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht. Naast het recht op informatie, hebben betrokkenen waarvan wij gegevens verzamelen het recht op inzage, het recht op correctie, het recht op gegevensverwijdering en het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast is het mogelijk bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Klachtenregeling

De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West handelt graag naar ieders tevredenheid en houdt zich daarbij vanzelfsprekend aan de geldende wet- en regelgeving. Mochten er niettemin klachten zijn van belanghebbenden, dan bestaat de mogelijk dit kenbaar te maken. Formele registratie vindt plaats middels het Klachtenformulier BGD NW.

Indien het om mondeling geopperde klachten gaat, dient de ontvanger van de klacht het Klachtenformulier BGD NW in te vullen. Het formulier wordt ingeleverd bij de kwaliteitsmanager en deze bevestigd binnen drie dagen de ontvangst van de klacht en stelt tevens direct relatiebeheer en de stafarts van de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West op de hoogte.

De afhandeling van klacht in de zin van het corrigeren van de fout, valt onder de directe verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmanager. Iedere klacht wordt door de kwaliteitsmanager onderzocht. Op basis van de onderzoekresultaten wordt eventueel in overleg met de directie besloten of een corrigerende actie en welke vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld, instructie, contact met belanghebbende, schadevergoeding, etc.).

De kwaliteitsmanager houdt de status bij van lopende corrigerende maatregelen, alsmede het resultaat. Corrigerende maatregelen worden geëvalueerd op doelmatigheid en wenselijkheid. De resultaten worden met belanghebbenden besproken. Zo nodig worden corrigerende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Corrigerende maatregelen worden goedgekeurd door de kwaliteitsmanager, vervolgens definitief ingevoerd en zo nodig opgenomen in de formele beschrijving van het zorgsysteem. Indien er documenten moeten worden aangepast om de klacht te corrigeren, dan dient een wijzigingsvoorstel gemaakt te worden. Dit wordt aangegeven op het betreffende Klachtenformulier BGD NW en de bijbehorende actie wordt opgenomen in de KMS actielijst. Indien het managementsysteem niet correct toegepast is, zoekt de kwaliteitsmanager naar een oplossing. Herhaalde, opzettelijke vergrijpen tegen het managementsysteem door medewerkers van De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West, worden gevolgd door passende maatregelen. De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West hanteert een sanctiebeleid. Ingevulde klachtformulieren worden gearchiveerd door de kwaliteitsmanager in de map klachtenregistratie. Afwijkingen worden doorgesproken met betrokkenen en schriftelijk vastgelegd.

 Website

Op deze website gebruiken wij functionele cookies voor het goed functioneren van de site en analytics om technische gegevens over het gebruik van onze website te analyseren. Deze gegevens zijn niet naar een individu te herleiden.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Check de privacy & disclaimer van die betreffende site om te weten hoe deze omgaat met gegevens(verzameling).

Het volledige privacybeleid is hier online te raadplegen. Mocht er iets in de wet- en regelgeving dan wel in ons beleid veranderen, dan vindt u op deze site altijd de meest recente versie van ons privacybeleid.

Disclaimer

De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West handelt zo zorgvuldig mogelijk bij het plaatsen van content op deze website. Ondanks onze grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie. Het (her)gebruik van content op onze site is dan ook op eigen risico. Wij vragen bij het overnemen van informatie van onze site om een verwijzing naar de website van Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West en/of bronvermelding.

Algemene voorwaarden

Voor het raadplegen van onze algemene voorwaarden kunt u dit PDF bekijken. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen BGD NW en opdrachtgevers, respectie­velijk hun rechtsopvolgers.