Second opinion

Werknemers mogen vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West kan als gecertificeerde arbodienst deze second opinions uitvoeren. Meer weten? We vertellen u graag meer: 0229 – 82 02 30 of info@bgdnw.nl

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

De second opinon is geregeld in artikel 2.14d van het Arbeidsomstandighedenbesluit en kan gaan over een advies van een bedrijfsarts in het kader van (artikel 14 lid 1 onderdeel b of c, onderdeel 10 of 30):

  1. de verzuimbegeleiding;
  2. een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek (met uitzondering van aanstellingskeuringen);
  3. de consultatie met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid.

De second opinion kan dus al vrij vroeg in het proces van ziekmelding worden ingezet.

Het gaat bij de second opinion om een zelfstandig oordeel door een andere bedrijfsarts. Het aanvragen van een second opinion heeft geen opschortende werking ten aanzien van het advies van de eerste bedrijfsarts. Dit advies moet dus in feite gewoon opgevolgd worden.

  • De eerste bedrijfsarts dient aan de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert alle relevante informatie te verstrekken. De werknemer bepaalt na het uitvoeren van de 2nd opinion of deze aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking wordt gesteld.
  • De eerste bedrijfsarts blijft in beginsel de verzuimbegeleiding uitvoeren.

Let op! De second opinion vindt anoniem plaats. De werkgever ontvangt alleen een nota als er gebruik is gemaakt van een second opinion zonder dat herleidbaar is wie dat heeft gedaan.