Vertrouwenspersoon

Agressie, Pesten, Seksuele intimidatie en Geweld..……

wanneer je dat overkomt kan dat invloed hebben op je dagelijks functioneren, zowel op je werk als privé.  Zelfs als dit je maar één keer overkomt kan het verstrekkende gevolgen hebben. In vakjargon hebben we het dan over psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Veilige werkplek

Iedere werkgever is, uit hoofde van de Arbowet, verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met “grensoverschrijdend gedrag in de vorm van agressie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Het is dan prettig als je als werknemer met problemen terecht kunt bij een onafhankelijke vertrouwen­spersoon.  

Psychosociaal arbeidsbelastingbeleid

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen PSA. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen. Dit beleid bevat regels over gewenst gedrag, hoe de werk­processen in te richten, wie de vertrouwenspersoon is en een klachtenregeling. Daarnaast dienen zij dit beleid ook daadwerkelijk uit te voeren.

Wie kan mij helpen bij grensoverschrijdend gedrag

Steeds meer bedrijven hebben inmiddels interne vertrouwenspersoon aangesteld, meestal een HR-medewerker. In de praktijk blijkt er echter vaak behoefte te bestaan aan een meer onafhankelijk (extern) aanspreekpunt, waarbij anonimiteit en vertrouwelijkheid beter gewaarborgd is. In dat geval kan bij BGDNW de inzet geregeld worden van ervaren, geschoolde externe vertrouwenspersoon.

De taken van de (externe) vertrouwenspersoon behelzen onder meer:

  • Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van grensoverschrijdend gedrag.
  • Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon
  • Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag.

Het is duidelijk dat, mede doordat er steeds meer zaken van ongewenst gedrag in de publiciteit komen, het aantal meldingen van ongewenst gedrag zal toenemen.

Externe vertrouwenspersoon – de voordelen

Een extern vertrouwenspersoon is neutraal, onafhankelijk én opgeleid voor deze rol. Doordat de externe vertrouwenspersoon niet binnen de organisatie werkt, bekijkt deze situaties neutraal, objectief en wordt niet gehinderd door hiërarchieën of bedrijfsculturen. Het is van zeer groot belang dat de ’toegang’ tot de vertrouwenspersoon laagdrempelig is (ook met het oog op anonimiteit), zodat medewerkers de stap naar de externe vertrouwenspersoon makkelijk durven te maken. Een externe vertrouwenspersoon heeft de expertise in huis om medewerkers goed te adviseren en te begeleiden als zij melding maken van een ongewenste situatie. De vertrouwenspersoon werkt zo samen met de melder aan een passende oplossing.

BGDNW-dienstverlening

BGDNW kan werkgevers ondersteunen bij het opstellen van interne reglementen en procedures ten aanzien van “Beleid ongewenste omgangsvormen”. Daarnaast kan BGDNW-werkgevers ontzorgen door deze taak op zich te nemen en een ervaren, geschoolde vertrouwenspersoon beschikbaar stellen. Net als bij ons verzuimbeleid leggen wij ook hier graag de focus op preventie. Informeer naar de mogelijkheden hoe dit samen met BGD NW geformaliseerd kan worden.

Stuur een E-mail naar vertrouwenspersoon@bgdnw.nl of neem telefonisch contact op met de administratie, telefoonnummer 0229 – 82 02 30 voor het maken van een afspraak.