Grip op de ergonomische geschiktheid van de thuiswerkplek

Werkgevers worden er in de Arbowet verantwoordelijk voor gehouden dat hun medewerkers die thuis werken ook een “gezonde” werkplek hebben. Zo dienen zij te zorgen voor de juiste arbeidsmiddelen, zoals een ergonomische stoel en een bureau dat aan de geldende NEN-normen voldoet.

Ook worden werkgevers geacht de thuiswerkplek van de medewerker te controleren op geschiktheid. Dit kan plaatsvinden door middel van een bezichtiging, maar vaker wordt er gekozen voor controle door middel van foto/filmmateriaal en een checklist. Zo wordt de privacy van de medewerker ook beter geborgd. De preventiemedewerker zou de controle van de thuiswerkplek kunnen verrichten.

De zorgplicht van de werkgever geldt niet als er alleen op incidentele basis wordt thuisgewerkt. Maar door corona is het thuiswerken voor veel beeldschermwerkers een structurele situatie geworden. De verwachting is dat thuiswerken, ook na de pandemie, breed toegepast zal blijven. Dit houdt in dat de thuiswerkplek moet worden opgenomen in de RI&E.

Wat kunt u vastleggen in de RI&E?

  • De risico’s van thuiswerken. Niet alleen de fysieke risico’s, maar ook de psychosociale arbeidsbelasting. Zo ziet u erop toe dat medewerkers niet aan een te hoge werkdruk worden blootgesteld en de balans tussen werk en privé gezond blijft. Lees hierover meer in dit artikel over de risico’s van thuiswerken.
  • Wat u doet om deze risico’s te minimaliseren. Welke middelen en mogelijkheden er beschikbaar worden gesteld en hoe de medewerker hier gebruik van kan maken.
  • Ook het proces van controleren, d.m.v. een bezichtiging, dan wel beeldmateriaal en een checklist legt u vast in de RI&E.

De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West adviseert u graag over de RI&E en heeft een handige checklist beschikbaar die u kunt gebruiken voor het op afstand controleren van de thuiswerkplek. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of als u deze checklist wil ontvangen.