Gezondheidskundig onderzoeken

Gecertificeerde Arbodienst

ISO 9001
SBCA Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten

Gezondheidskundig onderzoeken

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Artikel 18 van de Arbowet geeft aan dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De inhoud van een PAGO vloeit direct voort uit:
• De aard van de uit te voeren werkzaamheden;
• De gebruikte arbeidsmiddelen;
• De omgeving waarin de werkzaamheden worden verricht.
Let wel; het aanbieden van een PAGO is een wettelijke verplichting.

Uitvoeren, coördineren van Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het is mogelijk om het PAGO uit te breiden met onderzoekselementen die op het eerste gezicht geen directe relatie hebben met het werk maar wel de mate van inzet kunnen beïnvloeden. Door toevoeging van een aantal onderzoekselementen krijgt het PAGO meer het kader van een Preventief Medisch Onderzoek.

U kunt hierbij denken aan het uitbreiden van het PAGO met navolgende elementen:
• Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid in combinatie met lifestyle lijst;
• Urineonderzoek;
• Visusonderzoek;
• Bloedonderzoek (cholesterol);
• ECG (hartfilmpje) in rust;
• Allergie van huid en luchtwegen;
• Longfunctieonderzoek;
• Uitbreiding naar Biometrie II (heup / taille ratio, BMI).

Uitbreiding naar Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid is niet uitsluitend het domein van de werkgever. Het belang van Duurzame Inzetbaarheid is primair een verantwoordelijkheid van een individu die zich verhuurt aan een werkgever om een prestatie te leveren. Vanzelfsprekend heeft iedere werkgever in Nederland een (morele) verplichting om zich als een “goed” werkgever op te stellen. Feitelijk is er sprake van een gemeenschappelijk belang, waarbij zowel werkgever als werknemer de dialoog dienen aan te gaan. Binnen deze dialoog worden de randvoorwaarden bepaald door de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer.

Ieder PMO kan worden nabesproken met de deelnemer. Afhankelijk van de aard van de uitkomsten, kan dit zijn door een bedrijfsarts, maatschappelijk werker, diëtiste, coach, bedrijfsfysiotherapeut, etc.

Uit het uitgebreide onderzoek komt naar voren waar er winst is te behalen voor een medewerker ten aanzien van zijn eigen gezondheid. Dit kan dus zijn op het fysieke, psychische of sociale vlak.

Het ligt voor de hand dat op grond van de uitkomsten van het onderzoek en de persoonlijke terugkoppeling er een verbetertraject gestart kan worden om de duurzame inzetbaarheid te verhogen en / of te waarborgen. Problematisch is alleen de diversiteit van de output en derhalve dus ook de te volgen weg. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een:
• Diëtiste voor mensen met overgewicht;
• Een coach voor mensen die het werk eigenlijk niet zo leuk vinden;
• Een gedragsdeskundige voor mensen die niet goed in hun vel zitten;
• Een bedrijfsfysiotherapeut die mensen leert hoe ze hun lichaam goed moeten gebruiken.

Tarief op offerte basis, afhankelijk van het te volgen verbetertraject.

Wat is het belang van duurzame inzetbaarheid nu………..en in de toekomst?

Voor professionals als ook zelfstandigen is Duurzame Inzetbaarheid van groot belang om te kunnen overleven in een huidige economie die wereldwijd onder druk staat. Voor hoger opgeleiden en professionals bestaat er een absolute noodzaak om te kunnen voorzien in een levensonderhoud. Feitelijk dient voor deze groep mensen Duurzame Inzetbaarheid gezien te worden als een basis assumptie om in zakelijke zin te kunnen overleven.

De verwachting is dat het fenomeen Duurzame Inzetbaarheid in de nabije toekomst niet uitsluitend een zaak zal zijn van professionals en hoger opgeleiden. De snelheid van de veranderingen zal alleen nog maar toenemen. Diegene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omgevingsfactoren en eisen vanuit de maatschappij, zal zichzelf op een gezonde manier kunnen handhaven en ontwikkelen.

Wat betekent Duurzame inzetbaarheid voor uw bedrijf?

Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30
info@bgdnw.nl

Contact

Contact

Bezig met versturen

Route

kaart is aan het laden – een ogenblik geduld aub…

Spreekuurlocaties: 52.403759, 4.985046

Locaties

Hoorn (hoofdvestiging)

Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30


Alkmaar

Nieuw adres keuringslocatie Alkmaar:
RTC Office Alkmaar

Kamer 1.17
Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar


Amsterdam

Haaksbergweg 3
1101 BP Amsterdam-Zuidoost (Bullewijk)

In Dreeftoren, locatie:
Medisch Consult (10e verdieping)